Kariéra

V súčastnosti máme otvorené nasledujúce pozície:

Spoločnosť KFTS s.r.o. ponúka širokú škálu možnosti zamestnať sa na rôznych robotníckych pozíciách (operátori, logisti, skladníci, kvalitári), ako aj na pozíciách do administratívy, odborné inžinierske a technické pozície až po špecialistov. Uchádzať o prácu sa môžu absolventi aj uchádzači bez praxe. Všetci novoprijatí zamestnanci sú zaučení na svoju pracovnú pozíciu, prejdú úvodnými teoretickými školeniami a praktickým zaučením priamo na pracovisku skúseným zamestnancom.

Zamestnanci pracujú v pracovnom prostredí s použitými novými technológiami. Poskytujeme možnosť rozvíjať svoju osobnosť školeniami a inými vzdelávacími aktivitami. Zamestnancom ponúkame základnú mesačnú mzdu, pohyblivú zložku mzdy, dochádzkový bonus po uplynutí skúšobnej doby, vianočný, veľkonočný a letný dovolenkový bonus po odpracovaní minimálne pol roka, polročné zvyšovanie mzdy pri dodržaní stanovených podmienok, firemné stretnutia tímov. Každý zamestnanec pri nástupe dostane potrebné ochranné pracovné prostriedky.

Stravovanie je zabezpečené formou stravných poukážok. Zamestnanci majú k dispozícií jedáleň, v ktorej si môžu uložiť z domu prinesenú stravu, zohriať v mikrovlnných rúrach, uvariť si svoju kávu, čaj, resp. využiť možnosť zakúpiť si kávu, čaj, vodu, jedlo z automatov. Na pracoviskách sú rozmiestnené zásobníky pitnej vody.

O pracovnú pozíciu v našej spoločnosti sa môžete uchádzať nasledovným spôsobom:
1. Cez odkaz na našej internetovej stránke, kde vložíte svoj životopis
2. Zaslaním životopisu na mailovú adresu: veronika.pagacova@kfts.sk, barbora.krajciova@kfts.sk, eva.tlachacova@kfts.sk
3. Poštou na korešpondenčnú adresu: KFTS s.r.o., personálne oddelenie, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec.
4. Osobne na personálnom oddelení spoločnosti v hlavnej administratívnej budove na prvom poschodí vľavo v čase od 07:00 do 11:00 hod v pracovných dňoch.

Voľné pracovné pozície sú uverejnené na našej internetovej stránke nižšie.

Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ KFTS s.r.o, IČO: 47 687 461, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec v svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, či iné správne orgány, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platného právneho poriadku.

Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je pol roka odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu veronika.pagacova@kfts.sk, barbora.krajciova@kfts.sk, eva.tlachacova@kfts.sk
b) telefonicky (+421 41 763 3241) alebo
c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@kfts.sk.


Pracovník skladu materiálu (základná hrubá mzda 624 €, pohyblivá zložka 32 €)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

  • Príjem dodávok materiálu do skladu (vykladanie dodaného materiálu, evidencia kvantity dodaného materiálu, overenie správnosti obsahu balíka s jeho popisom, zapisovanie údajov do informačného systému),
  •  Výdaj materiálu zo skladu (príprava materiálu v súlade s objednávkou, pripraviť dokument pri vydávaní materiálu, dodanie materiálu na výrobnú linku alebo expedíciu),
  •  zabezpečenie strojov na dodanie správneho typu materiálu,
  •  Starostlivosť o čistotu a poriadok na pracovisku a v priestoroch spoločnosti,
  •   Účasť na školeniach, ktoré súvisia s prácou v sklade materiálu,
  •     Dodržiavanie metódy FIFO na sklade,

Zamestnanecké výhody, benefity

stravné lístky, vianočný bonus, veľkonočný bonus, bonus pred celozávodnou dovolenkou, dochádzkový bonus, bonus za prácu na RAW sklade

Požiadavky

minimálne ukončené základné vzdelanie, manuálna zručnosť, ochota pracovať, zodpovednosť
Špecialista kvality - pre zákazníka (720 € základná hrubá mzda, 80 € pohyblivá zložka

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- zabezpečenie expedície výrobkov klientom podľa očakávanej kvality,

- priamy kontakt s odberateľmi,

- príprava a dohľad nad reklamáciami odberateľov,

- príprava dokumentácie kvality a dohľad nad ňou,

- účasť na denných stretnutiach,

- spolupráca so všetkými oddeleniami spoločnosti,

- vytváranie, udržiavanie dokumentácie systému kvality (postupy, pokyny,     formuláre).

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravné lístky,
- vianočný bonus,
-  veľkonočný bonus,
-  bonus pred celozávodnou dovolenkou,
- notebook,
- mobilný telefón.

Požiadavky

- minimálne stredoškoslké vzdelanie

- anglický jazyk - pokročilá znalosť

- balík Microsoft - pokročilý

- VP skupina B

- komunikatívnosť, precíznosť, kultivovaný prejav, vyjednavacie schopnosti, dobrá organizácia a plánovanie práce
Inšpektor kvality ( základná hrubá mzda 624 €, 32 € pohyblivá zložka )

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

-     Kontrola dodaných častí z výroby a od dodávateľov

-    Dohľad nad výrobnými procesmi (spomalenie produkcie, kontrola procesov, ukončenie)

-    Pomocou meracieho zariadenia vykonávať meranie častí

-    Informovanie zodpovedných osôb o problémoch kvality  (vedúcich pracovníkov výroby, manažéra výroby)

-    Správne vedenie dokumentácie v písomnej a elektronickej forme

Zamestnanecké výhody, benefity

stravné lístky, vianočný bonus, veľkonočný bonus, bonus pred celozávodnou dovolenkou, dochádzkový bonus, kvalitársky bonus

Požiadavky

minimálne stredoškolské vzdelanie
Pracovník logistiky ( základná hrubá mzda 624 €, 32 € pohyblivá zložka )

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

uskutočnenie prepravy obalov a výrobkov zo skladu materiálu do výroby a späť do skladu materiálu, príjem hotových výrobkov na sklad, zabezpečenie plynulého toku materiálu

 

Zamestnanecké výhody, benefity

stravné lístky, vianočný bonus, veľkonočný bonus, bonus pred celozávodnou dovolenkou

Požiadavky

minimálne ukončené základné vzdelanie, manuálna zručnosť, ochota pracovať, zodpovednosť
Operátor na lakovacej linke ( základná hrubá mzda 624 €, 32 € pohyblivá zložka )

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

nakládka a vykládka dielov na/z dopravníkového pásu, ich očistenie izopropanolovým alkoholom, zbavenie elektrostatickej energie pomocou špeciálnych ionizujúcich pištolí, montáž malých častí na nastriekaný diel, všetko v súlade s požiadavkami kvality

 

Zamestnanecké výhody, benefity

stravné lístky, vianočný bonus, veľkonočný bonus, bonus pred celozávodnou dovolenkou

Požiadavky

Stredoškolské vzdelanie

manuálna zružnosť

Výhodou práca vo výrobe
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastu ( základná hrubá mzda 624 €, 32 € pohyblivá zložka )

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

obsluha strojov a zariadení na spracovávanie plastov (vstrekovacie lisy, vyfukovacie stroje, zariadenia pre montáž, zváračky plastov), výroby výrobkov v súlade s požiadavkami kvality

 

Zamestnanecké výhody, benefity

stravné lístky, vianočný bonus, veľkonočný bonus, bonus pred celozávodnou dovolenkou.

Požiadavky

Stredoškolské vzdelanie

manuálna zružnosť

Výhodou práca vo výrobe

Kontakt

Adresa

KFTS s.r.o.
Fučíkova 335/2
SK - 015 01 Rajec
Slovenská Republika

Kontakty

TEL: +421 41 763 3241
FAX: +421 41 763 3186
Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti KFTS s.r.o., IČO: 47 687 461, so sídlom Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, súhlas s ich spracúvaním za účelom evidencie kontaktných osôb a komunikácie s nimi. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované v lehote do 6 mesiacov.
Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KFTS s.r.o. oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: 041/763 3241, zodpovednaosoba@kfts.sk