Kariéra

V súčastnosti máme otvorené nasledujúce pozície:

Spoločnosť KFTS s.r.o. ponúka širokú škálu možnosti zamestnať sa na rôznych robotníckych pozíciách (operátori, logisti, skladníci, kvalitári), ako aj na pozíciách do administratívy, odborné inžinierske a technické pozície až po špecialistov. Uchádzať o prácu sa môžu absolventi aj uchádzači bez praxe. Všetci novoprijatí zamestnanci sú zaučení na svoju pracovnú pozíciu, prejdú úvodnými teoretickými školeniami a praktickým zaučením priamo na pracovisku skúseným zamestnancom.

Zamestnanci pracujú v pracovnom prostredí s použitými novými technológiami. Poskytujeme možnosť rozvíjať svoju osobnosť školeniami a inými vzdelávacími aktivitami. Zamestnancom ponúkame základnú mesačnú mzdu, pohyblivú zložku mzdy, dochádzkový bonus po uplynutí skúšobnej doby, vianočný, veľkonočný a letný dovolenkový bonus po odpracovaní minimálne pol roka, polročné zvyšovanie mzdy pri dodržaní stanovených podmienok, firemné stretnutia tímov. Každý zamestnanec pri nástupe dostane potrebné ochranné pracovné prostriedky.

Stravovanie je zabezpečené formou stravných poukážok. Zamestnanci majú k dispozícií jedáleň, v ktorej si môžu uložiť z domu prinesenú stravu, zohriať v mikrovlnných rúrach, uvariť si svoju kávu, čaj, resp. využiť možnosť zakúpiť si kávu, čaj, vodu, jedlo z automatov. Na pracoviskách sú rozmiestnené zásobníky pitnej vody.

O pracovnú pozíciu v našej spoločnosti sa môžete uchádzať nasledovným spôsobom:
1. Cez odkaz na našej internetovej stránke, kde vložíte svoj životopis
2. Zaslaním životopisu na mailovú adresu: veronika.pagacova@kfts.sk, barbora.krajciova@kfts.sk, eva.tlachacova@kfts.sk
3. Poštou na korešpondenčnú adresu: KFTS s.r.o., personálne oddelenie, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec.
4. Osobne na personálnom oddelení spoločnosti v hlavnej administratívnej budove na prvom poschodí vľavo v čase od 07:00 do 11:00 hod v pracovných dňoch.

Voľné pracovné pozície sú uverejnené na našej internetovej stránke nižšie.

Zaslaním (emailovou správou alebo listovou zásielkou) alebo osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ KFTS s.r.o, IČO: 47 687 461, Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec v svojich informačných systémoch spracúval osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, či iné správne orgány, ktoré sú oprávnené žiadať uvedené osobné údaje v zmysle platného právneho poriadku.

Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je pol roka odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu veronika.pagacova@kfts.sk, barbora.krajciova@kfts.sk, eva.tlachacova@kfts.sk
b) telefonicky (+421 41 763 3241) alebo
c) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednaosoba@kfts.sk.


Elektrikár (756 € základná hrubá mzda)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Odstraňovanie porúch strojov a zariadení,

- opravy strojov a zariadení,

- vykonávanie kontroly, zistiť aktuálny stav stroja, zariadenia a inštalácie,

- vykonávanie preventívnej údržby v súlade s platným plánom revízii,

- reakcie na poruchy a prijatie vhodných opatrení na ich odstránenie,

- nahlásenie požiadavky na nákup náhradných dielov,

- sledovanie a vyhodnocovanie technického stavu elektroinštalácií, zabezpečovacích zariadení kontroly a vykonávanie priebežných opráv,

- vykonávanie montážnych prác v súlade so svojimi oprávneniami,

- účasť pri likvidácií následkov zlyhania inštalácie, strojov a zariadení v súlade so svojimi oprávneniami,

- kontrola náradia na pracovisku podľa zoznamu po príchode na pracovisko,

- príprava raportov,

- realizácia modernizácie a adaptácie v súvislosti s meniacimi sa výrobnými podmienkami,

- starostlivosť za zverený majetok a vybavenie pracoviska,

- obsluha strojov a zariadení v súlade s predpismi a inštrukciami,

- používanie náradia podľa jeho určenia,

- účasť na školeniach, ktoré súvisia s oddelením výroby a údržby,

- starostlivosť o čistotu a poriadok na pracovisku a v priestoroch spoločnosti,

- dodržiavanie metódy 5S, predpisov BOZP, OPP, pravidiel a pokynov KFTS,

- používanie osobných ochranných prostriedkov podľa ich určenia,

- vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov nadriadeného pracovníka.

Zamestnanecké výhody, benefity

- pohyblivá zložka 116 €,

- príplatky za licencie potrebné k výkonu práce,

- stravné lístky v hodnote 4 €

- dochádzkový bonus,

- vianočný bonus,

- veľkonočný bonus,

- letný dovolenkový bonus,

Požiadavky

- Stredné odborné vzdelanie v odbore mechanik - elektrotechnika

- Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik-stroje a zariadenia

- Stredné odborné vzdelanie v odbore elektromechanik - automatizačná technika

- organizovanie a plánovanie práce

- komunikácia (jednanie s ľuďmi)

- informačná gramotnosť

- analyzovanie a riešenie problémov

- manuálna zručnosť

- Znalosť problémov súvisiacich s údržbou.

- analytické myslenie

- precíznosť (presnosť)

- cieľavedomosť

- spoľahlivosť

- komunikatívnosť
Inšpektor kvality (660 € základná hrubá mzda)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Kontrola dodaných častí z výroby a od dodávateľov
- Dohľad nad výrobnými procesmi (spomalenie produkcie, kontrola procesov, ukončenie)
- Pomocou meracieho zariadenia vykonávať meranie častí
- Informovanie zodpovedných osôb o problémoch kvality (vedúcich pracovníkov výroby, manažéra výroby)
- Správne vedenie dokumentácie v písomnej a elektronickej forme

Zamestnanecké výhody, benefity

- pohyblivá zložka mzdy 68 €
- stravné lístky v hodnote 4 €
- veľkonočný bonus
- letný dovolenkový bonus
- vianočný bonus
- dochádzkový bonus
- kvalitársky bonus

Požiadavky

- Stredné odborné vzdelanie

- komunikácia (jednanie s ľuďmi)

- tímová práca

- pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

- manuálna zručnosť

- Microsoft Excel - elementárna

- Dochvíľnosť

- pozornosť

- praktické myslenie

- trpezlivosť

- spoľahlivosť

- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Operátor na lakovacej linke ( 660 € základná hrubá mzda)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- nakládka a vykládka dielov na/z dopravníkového pásu,

- čistenie dolov izopropanolovým alkoholom,

- zbavenie dielov elektrostatickej energie pomocou špeciálnych ionizujúcich pištolí,

- montáž malých častí na nastriekaný diel, všetko v súlade s požiadavkami kvality

 

Zamestnanecké výhody, benefity

- Stravné lístky v hodnote 4 €,

- pravidelné zvyšovanie miezd pri dodržaní podmienok každého pol roka,

- pohyblivý príplatok vo výške 68€,

- dochádzkový bonus po skúšobnej dobe,

- vianočný bonus,

- veľkonočný bonus,

- letný dovolenkový bonus,

Požiadavky

- Základné vzdelanie

- Stredné odborné vzdelanie

- Úplné stredné odborné vzdelanie

- fyzická zdatnosť

- manuálna zručnosť

- organizovanie a plánovanie práce

- tímová práca

- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

- praktické myslenie
Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastu ( 660 € základná hrubá mzda)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Obsluha strojov a zariadení na spracovávanie plastov (vstrekovacie lisy, vyfukovacie stroje, zariadenia pre montáž, zváračky plastov),

- výroba výrobkov v súlade s požiadavkami kvality.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravné lístky v hodnote 4 €,
- pravidelné zvyšovanie miezd pri dodržaní podmienok každého pol roka ,
- pohyblivý príplatok vo výške 68 €,
- dochádzkový bonus po skúšobnej dobe,
- vianočný bonus,
- veľkonočný bonus,
- letný dovolenkový bonus,

Požiadavky

- Základné vzdelanie

- Nižšie stredné odborné vzdelanie

- Stredné odborné vzdelanie

- tímová práca

- samostatnosť

- manuálna zručnosť

- Schopnosť pracovať v tíme,

- dochvíľnosť,

- čestnosť,

- zodpovednosť,

- schopnosť organizácie práce - práca je vhodnejšia pre ženy.

- praktické myslenie

- precíznosť (presnosť)

- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)

Kontakt

Adresa

KFTS s.r.o.
Fučíkova 335/2
SK - 015 01 Rajec
Slovenská Republika

Kontakty

TEL: +421 41 763 3241
FAX: +421 41 763 3186
Odoslaním svojich osobných údajov dávate spoločnosti KFTS s.r.o., IČO: 47 687 461, so sídlom Fučíkova 335/2, 015 01 Rajec, súhlas s ich spracúvaním za účelom evidencie kontaktných osôb a komunikácie s nimi. Vami poskytnuté osobné údaje budú po naplnení účelu ich spracúvania zlikvidované v lehote do 6 mesiacov.
Vaše práva dotknutej osoby, ako fyzickej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú, sú upravené v článku 12 – 23 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), pričom ste od KFTS s.r.o. oprávnený: požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj uplatniť právo na prenosnosť údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov, môžete kontaktovať zodpovednú osobu: 041/763 3241, zodpovednaosoba@kfts.sk